Vores ordensbestemmelser

Ordensbestemmelser for Skovly

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for kolonihaveforeningens område, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. Bestyrelsen skal sikre, at bestemmelser i lokalplan, lejeaftale, vedtægter og lignende overholdes og respekteres. Det påhviler den enkelte havelejer at holde sig orienteret om gældende regler og krav.

Ved optagelse i haveforeningen betales indmeldelsesgebyr, hvor beløbets størrelse er fastsat af generalforsamlingen.

Ophold i haven

Helårsbeboelse må ikke finde sted i kolonihaven.

Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november til 1. april, bortset fra i perioden 20. december til 2. januar, i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene.  Benyttelse af kolonihaveforeningens område må ikke medføre gener af nogen art for omgivelser og naboer. I sommerhalvåret hvor der er åbent for vandet, skal der være ro i tidsrummet kl. 12-14 i weekenden/helligdage.

Justitsministeriets ordensbekendtgørelse er gældende og håndhæves af Politiet. Støj fra musik, motordrevne haveredskaber og ombygning er blandt de gener, der ofte giver anledning til naboklager.

Pasning og vedligeholdelse

Kolonihaverne skal holdes i pæn og vel vedligeholdt stand.                                                                                                                                                                                        Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt

  1. gang foretages i juni måned (den 1.6. – 1.7.)
  2. gang foretages i september (den 1.9. – 1.10.)

Hækken tilhører haveforeningen Skovly. Ønsker man at lave et nyt hul i hækken, skal der ansøges skriftligt ved bestyrelsen.

Max tilladte bredde 3 m mod vej.

Max tilladte bredde 1 m hul i hækken til nabo/bagbo

I forbindelse med salg af havelod skal et eventuelt hul mellem havelodder( nabo/bagbo) genetableres med store hækplanter på sælgers regning.

Hækkene skal holdes i en højde af maksimum 1,75 m.

Fællesvejen uden for den enkelte havelod skal holdes ren og jævn til midten af vejen.

Bestyrelsen påser at haverne drives efter deres formål.

 

Anvendelse

Kolonihaverne må alene anvendes til jordbrugsformål. De enkelte have lejere er forpligtet til at dyrke haverne uden brug af pesticider. Brug af kolonihaveforeningens område må ikke medføre forurening.

Alle former for fjerkræ og husdyrhold inden for havens område er forbudt. Hunde må dog medtages når de føres i snor.

Bier: Generalforsamlingen 2019 vedtog at der må holdes bier. Der må max være 2 havelodde, der har tilladelse til bi hold på samme tid. Hver tilladelse må maximim indeholde 3 bistader. Misvedligehold af tilladelsen vil medføre omgående ophør af tilladelse. Tilladelse gives skriftlig af bestyrelsen. Ved interesse kontakt bestyrelsen.

Parkering af personbiler må finde sted langs hækken på fællesvej, hvis der sikres passage for udrykningskøretøjer o.l.. Af- og pålæsning kan finde sted.
Langtidsparkering og opbevaring af u indregistrerede køretøjer, campingvogne, både og lignende må ikke ske i haven.

Havenummer og gerne en postkasse skal være anbragt ved havelåge/indgang og være fuldt synligt fra fællesvejen.                                                                                                                         Skorstene og ildsteder skal være opført brandteknisk forsvarligt og være godkendt af skorstensfejer.

Vand

Der vil være åben for vandforsyning i tiden omkring 1. april til 31. oktober, afhængig af vejret og påskehelligdagene.

Der skal være mulighed for adgang til haven i den forbindelse.                                          Havevanding må kun ske når haveejer opholder sig i haven.                                                       Forbrug af vand til oplagring og bassin er begrænset til maksimalt 500 liter.

Bebyggelse

Bebyggelse! nybyggeri eller ombygning som ønskes opført i haven skal godkendes af bestyrelsen. Ved at fremlægge bestyrelsen mål fast tegning i 2 eksemplarer.
Byggeriet må ikke startes før der ligger en godkendelse fra H/F Skovly’ bestyrelse.
Byggeri skal være. afsluttet til ibrugtagning senest 1 år efter godkendelse.
Maksimal bebyggelsesprocent er 20% af det enkelte jordstykke. Dog maks. samlet bebygget areal på 80 m² for det enkelte havelod, som omfatter kolonihavehus, overdækket terrasse og udhus. Udover det maksimalt bebyggede areal på 80 m² kan der opsættes et drivhus på maks. 13 m², pavillon på maks. 10 m² og legehus på maks. 5 m²
Bebyggelsen må opføres i højst 1 etage og en højde på Max. 4,5 meter over terræn. Drivhus, Pavillon samt fritliggende udhus må ikke overstige 3m, mens et legehus ikke må overstige 2m. Hovedhus og overdækket terrasse SKAL placeres mindst 2,5m fra havens afgrænsning, mens udhus, Drivhus, Pavillon og legehus SKAL placeres mindst 1 m fra haveloddets afgrænsning. Tage må kun udføres med en taghældning mellem 0° og 30° Tage skal udføres af ikke reflekterende materiale.  
Kolonihavehusene skal opføres således, at de ikke skæmmer området i form og udførelse. Tagudhæng over 50 cm regnes som overdækket areal. Evt. hems må ikke være med udsyn.        Bygningens side højde må højst være 2,70 meter over terræn (bortset fra gavltrekanter).Der må ikke etableres hævede opholdsarealer f.eks. træterrasser nærmere end 2,5 meter til haveparcellens skel. Etablering af opholdsarealer op til 30 cm over naturligt terræn anses ikke som et hævet opholdsareal.

Klage

Klage over forhold i haveforeningen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Postkasse ved fælleshuset eller mail via hjemmesiden kan benyttes.

Misligholdelse

Ved misligholdelse af ordensbestemmelserne kan lejeaftalen ophæves jf. foreningens vedtægter. Ved misligholdelse af have eller bygninger påtales dette skriftligt med angivelse af tidsfrist for udbedring. Efter den angivne frist kan forholdene bringes i orden for haveejers regning eller lejeaftalen kan bringes til ophør jf. foreningens vedtægter.

Øvrige bestemmelser

Haveforeningens lejere er forpligtet til at underkaste sig eventuelle ændringer som følge af ændret lovgivning, krav fra myndigheder eller lignende.
Med vedtagelse af ovenstående er tidligere ordensregler og overordnede bestemmelser ophævet.

Således vedtaget af generalforsamlingen i Haveforeningen Skovly
Skovly, den 19.3.2016

Senest revideret marts. 2022

Haveforeningen Skovly