Ordensbestemmelser

Haveforeningen Skovly
Ordensbestemmelser jf. Vedtægterne § 7

Ordensbestemmelser
Haveforeningen Skovly
Ordensbestemmelser jf. Vedtægterne § 7
ORDENSBESTEMMELSER FOR HAVEFORENINGEN SKOVLY.
Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for kolonihaveforeningens område, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. Bestyrelsen skal sikre, at bestemmelser i lokalplan, lejeaftale, vedtægter og lignende overholdes og respekteres. Det påhviler den enkelte havelejer at holde sig orienteret om gældende regler og krav.
Ved optagelse i haveforeningen betales indmeldelsesgebyr, hvor beløbets størrelse er fastsat af generalforsamlingen.

Ophold i haven.
Helårsbeboelse må ikke finde sted i kolonihaven. Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november til 1. april, bortset fra i perioden 20. december til 2. januar, i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene.
Benyttelse af kolonihaveforeningens område må ikke medføre gener af nogen art for omgivelser og naboer. I sommerhalvåret hvor der er åbent for vandet, skal der være ro i tidsrummet kl. 12-14 i weekenden/helligdage.
Justitsministeriets ordensbekendtgørelse er gældende og håndhæves af Politiet. Støj fra musik, motordrevne haveredskaber og ombygning er blandt de gener, der ofte giver anledning til naboklager.

Pasning og vedligeholdelse.
Kolonihaverne skal holdes i pæn og vel vedligeholdt stand.
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt – første gang omkring Sct. Hans og sidste gang inden oktober måned. Hækkene skal holdes i en højde af maksimum 1,75 m.
Fællesvejen uden for den enkelte havelod skal holdes ren og jævn til midten af vejen.
Bestyrelsen påser at haverne drives efter deres formål.

Anvendelse.
Kolonihaverne må alene anvendes til jordbrugsformål. De enkelte have lejere er forpligtet til at dyrke haverne uden brug af pesticider. Brug af kolonihaveforeningens område må ikke medføre forurening.

Alle former for fjerkræ og husdyrhold inden for havens område er forbudt. Hunde må dog medtages når de føres i snor.
Bier. Generalforsamlingen 2019 vedtog at der må holdes bier. Der må max være 2 havelodde, der har tilladelse til bi hold på samme tid. Hver tilladelse må maximim indeholde 3 bistader. Misvedligehold af tilladelsen vil medføre omgående ophør af tilladelse.
Tilladelse gives skriftlig af bestyrelsen. Ved interesse kontakt bestyrelsen.

Parkering af personbiler må finde sted langs hækken på fællesvej, hvis der sikres passage for udrykningskøretøjer o.l.. Af- og pålæsning kan finde sted.
Langtidsparkering og opbevaring af u indregistrerede køretøjer, campingvogne, både og lignende må ikke ske i haven.
Havenummer og gerne en postkasse skal være anbragt ved havelåge/indgang og være fuldt synligt fra fællesvejen.
Skorstene og ildsteder skal være opført brandteknisk forsvarligt og være godkendt af skorstensfejer.

Vand.
Der vil være åben for vandforsyning i tiden omkring 1. april til 31. oktober, afhængig af vejret og påskehelligdagene. Der skal være mulighed for adgang til haven i den forbindelse.
Havevanding må kun ske når havelejer opholder sig i haven.
Forbrug af vand til oplagring og bassin er begrænset til maksimalt 500 liter.

Bebyggelse.
Bebyggelse som ønskes opført i haven skal godkendes af bestyrelsen. Ved nybyggeri eller ombygning forelægges bestyrelsen målfast tegning i 2 eksemplarer med angivelse af, hvilke materialer der ønskes anvendt. Byggeri skal være afsluttet til ibrugtagning senest 1 år efter godkendelse.
Haveforeningen Skovly er omfattet af Lokalplan 147B – delområde IV.
Eksisterende bebyggelse pr. 1. august 2006 med et bebygget areal på mere end 30 m2 kan bibeholdes, ombygges og genopføres.
Haveforeningens lejekontrakt tillader, at der på hver havelod etableres en bygning til ophold samt et redskabsskur/udhus.
Ved beregning af bebygget areal medregnes opholdshus, udhuse, redskabsrum, legehuse og overdækkede arealer. Tagudhæng over 50 cm regnes som overdækket areal.
Kolonihavehusene må kun bygges i én etage. Evt. hems må ikke være med udsyn. Bygningens sidehøjde må højst være 2,70 meter over terræn (bortset fra gavltrekanter). Tagets hældning må ikke overstige 30 grader. Tage skal udføres af ikke reflekterende materiale. Tagrygning må ligge max. 4,0 meter over terræn.
Kolonihavehusene skal opføres således, at de ikke skæmmer området i form og udførelse.
Der må desuden opføres et drivhus på max. 10 m2 om med placering min. 1,0 meter fra skel. Der må ikke etableres hævede opholdsarealer f.eks. træterrasser nærmere end 2,5 meter til haveparcellens skel. Etablering af opholdsarealer op til 30 cm over naturligt terræn anses ikke som et hævet opholdsareal.
Kolonihavebebyggelsens placering på haveparcellen skal være mindst 2,5 meter fra haveparcellens skel.

Klage.
Klage over forhold i haveforeningen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Postkasse ved fælleshuset eller mail via hjemmesiden kan benyttes.

Misligholdelse.
Ved misligholdelse af ordensbestemmelserne kan lejeaftalen ophæves jf. foreningens vedtægter. Ved misligholdelse af have eller bygninger påtales dette skriftligt med angivelse af tidsfrist for udbedring. Efter den angivne frist kan forholdene bringes i orden for havelejers regning eller lejeaftalen kan bringes til ophør jf. foreningens vedtægter.

Øvrige bestemmelser.
Haveforeningens lejere er forpligtet til at underkaste sig eventuelle ændringer som følge af ændret lovgivning, krav fra myndigheder eller lignende.
Med vedtagelse af ovenstående er tidligere ordensregler og overordnede bestemmelser ophævet.
Således vedtaget af generalforsamlingen i Haveforeningen Skovly
Skovly, den 19.3.2016

Senest revideret marts. 2019

Link til
Lokalplan: http://dom.viborg.dk/db/Plan.nsf/pdf/lp147b/$File/lp147b.pdf

Ordensbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=2113